Рекламации на стока

Рекламации за недостатъци, които не е било възможно да бъдат установени в момента на доставката, могат да бъдат предявени единствено и само под формата на изпратен имейл с попълнена Гаранционна карта , изпратена на email: SVClima@mail.bg Рекламации по телефон НЕ се приемат! Рекламацията задължително трябва да е придружена със снимка на повредения/счупения артикул или елемент.

Рекламации за липси и други явни недостатъци могат да бъдат предявени при приемане на стоките от клиента. В противен случай, стоките се считат за приети. В случай на своевременна, точна и основателна рекламация за недостатъци, СА Клима ЕООД предприема необходимите действия, съгласно действащото законодателство, като транспортните разходи по връщането на стоката са за сметка на СА Клима ЕООД.

В момента на доставяне на стоките е изключително важно, потребителят или лице, упълномощено от него да извършат обстоен преглед на вида им. Ако бъдат констатирани несъответствия, дефекти или видими нарушения, причинени по време на транспортирането, потребителят трябва да попълни протокол за щети, в който подробно да ги опише. Задължително е това да се осъществи в присъствието на куриера. Същевременно трябва да се уведоми и служител от отдел онлайн продажби на тел 0882 646 255 или на email: SVClima@mail.com.
В случай, че потребителят приеме доставената пратка без забележки и съответно не попълни протокол за щети, той автоматично се освобождава от всякакви претенции за външни видими дефекти. Последващи рекламации се приемат за неоснователни и не следва да бъдат удовлетворявани. При липса на изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера в момента на доставката и/или ненавременно уведомяване на служител от отдел онлайн продажби на тел 0882 646 255 или на email: SVClima@mail.bg , потребителят губи всякакви права, свързани с привеждане на констатираните дефекти в съответствие с договора за продажба.

При подаване на рекламация клиентът задължително прилага и документите, на които се основава рекламацията:

• касова бележка или фактура• касова бележка или фактура

• други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното

Вследствие на рекламацията СА Клима ЕООД регистрира и предприема необходимите действия съгласно действащото законодателство. В случай че клиентът не предяви рекламация пред СА Клима ЕООД в законовите срокове, то това се приема за одобрение на стоките.

За стоките, за които има търговска гаранция, рекламациите се удовлетворяват в съответствие с условията на гаранцията. Гаранцията на закупените от www.SVClima.com продукти е касова бележка и/или издадена фактура (в случаите, при които сте посочили, че желаете фактура), които ще получите като придружаваща документация към всяка поръчка.